INFORMARE PRIVIND
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul datelor este Societatea Civilă de Avocați „Markó & Udrea”, cu sediul în București, str. General Gheorghe Manu nr. 10, et. 1, ap. 1, sector 1, telefon: +40-21-3151088, fax: +40-21-3167947, e-mail: office@marko-udrea.ro (denumită în continuare „Markó & Udrea”).

Dacă aveți întrebări sau sugestii/sesizări ori doriți să exercitați oricare dintre drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, în legătură cu datele cu caracter personal ce vă aparțin, vă rugăm să ne contactați, în orice modalitate, folosind datele de contact de mai sus. Toate solicitările vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod gratuit.

Nu utilizăm cookie-uri sau alte tehnologii similare, care să ducă la identificarea sau monitorizarea utilizatorilor paginii noastre, www.marko-udrea.ro.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate și categorii de persoane vizate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt în principal cele furnizate direct de către persoanele vizate în cadrul interacționării cu noi sau de către colegii/colaboratorii acestora, din cadrul societății, grupului de societăți sau organizației în cadrul căreia persoanele vizate activează, datele fiind necesare în contextul raporturilor contractuale pe care le avem cu clienții sau potențialii noștri clienți, în vederea desfășurării de activități specifice profesiei de avocat.

De asemenea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în funcție de activitățile avocațiale concrete asumate față de clienții săi și în legătură cu furnizarea acestora, este posibil să efectuăm verificări și/sau să obținem informații sau date cu caracter personal despre persoane fizice (persoane vizate) de la orice instituție competentă (autorități și instituții publice, autorități și instituții autonome, instanțe de judecată, oficii de înregistrare a unor drepturi), registre publice, arhive, baze de date publice, baze de date electronice sau terți abilitați, deținători de astfel de informații și date.

Markó & Udrea prelucrează categorii de date cu caracter personal, care pot include, după caz:

 1. informații și date de contact, cum sunt: numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședința sau adresa profesională, numărul de telefon și adresa de e-mail, ale colaboratorilor sau partenerilor noștri, existenți sau potențiali, ale angajaților/reprezentanților legali sau convenționali ai acestora;
 2. date personale prelucrate în contextul unui contract de asistență juridică sau în vederea încheierii unui contract de asistență juridică, cum ar fi: numele și prenumele clientului/reprezentanților legali sau convenționali ai clientului, cetățenia,  adresa de domiciliu/reședința sau adresa profesională, date bancare și semnătura;
 3. date personale prelucrate în contextul oricăror chestiuni juridice, contracte sau alte acte juridice ori dispute sau litigii, în privința cărora Markó & Udrea furnizează servicii juridice, în care persoanele vizate sunt implicate într-un fel sau altul (în calitate de parte contractantă sau parte într-o dispută, reprezentant/angajat/colaborator al uneia dintre părți, participant la procedură/formalități, martor, notar, expert, evaluator, funcționar public, titular actual sau anterior al unor drepturi supuse analizei juridice etc.);
 4. în contextul serviciilor furnizate putem, de asemenea, colecta și prelucra în mod ocazional categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaportului, date privind sancțiuni disciplinare, date privind sancțiuni contravenționale, date privind apartenența la un sindicat, date de sănătate;
 5. date personale inserate în CV-uri, precum și alte date necesar a fi prelucrate în contextul unui proces de recrutare/angajare/internship sau în contextul unui raport de muncă sau de colaborare, cum ar fi: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de domiciliu, profesia, locul de muncă, formarea profesională, data și locul nașterii etc., pe care candidații/ salariații/ avocații colaboratori ni le dezvăluie voluntar ori de care luăm cunoștință prin intermediul conturilor noastre de recrutare, sau ori de câte ori ne scrieți sau ne contactați din proprie inițiativă, pentru a ne transmite CV-uri sau vă manifestați dorința de a ne deveni angajați sau avocați colaboratori (indiferent de modalitatea de comunicare aleasă - e-mail, telefon, fax etc.)
 6. detalii ale vizitelor la sediul Markó & Udrea, precum și imaginea vizitatorilor, în contextul monitorizării video a spațiilor în care ne desfășurăm activitatea;
 7. în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, pe perioada stării de alertă sau pe perioada aplicabilității obligațiilor legale de a lua măsurile de prevenție necesare împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2, colectăm date privind existența unor simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2, precum: tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată etc, date privind valoarea temperaturii corporale sau alte date similare privind starea de sănătate, atât ale avocaților colaboratori/salariaților noștri, cât și ale vizitatorilor la sediul nostru. Aceste date ne sunt dezvăluite de către persoanele vizate verbal sau prin comportamentul specific acestor simptome, respectiv și prin măsurarea/permiterea măsurării temperaturii la începutul programului de lucru sau cu ocazia vizitei;
 8. în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, pe perioada stării de alertă sau pe perioada aplicabilității obligațiilor legale de a lua măsurile de prevenție necesare împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2, putem colecta date privind vizitarea anumitor regiuni sau localități, considerate de risc în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 sau date privind eventuale contacte cu persoane infectate sau cu risc de infecție cu virusul  SARS-CoV-2, atât ale avocaților colaboratori/salariaților noștri, cât și ale vizitatorilor la sediul nostru. Aceste date ne sunt dezvăluite verbal de către persoanele vizate;
 9. datele personale dezvăluite voluntar de persoanele vizate sau de care luăm cunoștință și le prelucrăm prin intermediul contului nostru de Facebook sau ori de câte ori ne scrieți sau ne contactați din proprie inițiativă pentru a ne transmite solicitări, cereri, sugestii, sesizări etc. (indiferent de modalitatea de comunicare aleasă - e-mail, telefon, fax etc.).

Scopurile prelucrării datelor de către Markó & Udrea și temeiurile legale pentru prelucrarea datelor

Prelucrăm date cu caracter personal întrucât:

 1. Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, atunci când prelucrăm date:
  • în scopul începerii, executării sau încetării de activități specifice profesiei de avocat, respectiv pentru furnizarea efectivă a serviciilor juridice către clienții noștri;
  • în scopul încheierii sau executării unui contract de muncă, de colaborare sau de furnizare de bunuri sau servicii.
 1. Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale ale operatorului, cum ar fi acele situații în care prelucrăm date:
  • în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre privind gestiunea economico-financiară și administrativă (în vederea ținerii și organizării contabilității în condițiile legii, emiterii de facturi fiscale, efectuării plăților etc.);
  • în scopul îndeplinirii obligațiilor de cunoaștere a clientelei și luării măsurilor legale necesare privind prevenirea și combaterea spălării banilor sau a finanțării actelor de terorism;
  • în scopul îndeplinirii obligațiilor de raportare și informare către autoritățile fiscale, precum și către alte autorități și/sau instituții, agenții sau alte organisme publice, organizații profesionale, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale aplicabile;
  • în scopul îndeplinirii obligațiilor privind arhivarea documentelor și informațiilor;
  • în scopul îndeplinirii obligațiilor privind relațiile de muncă cu salariații noștri sau de colaborare cu avocații colaboratori;
  • în scopul asigurării securității spațiilor utilizate, precum și a persoanelor și a bunurilor aflate în aceste spații;
  • referitor la datele privind existența unor simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2, datele privind valoarea temperaturii corporale sau alte date similare privind starea de sănătate, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de sănătate și securitate în muncă, prin limitarea expunerii avocaților colaboratori, a angajaților și a vizitatorilor la sediul Markó & Udrea la infecția cu virusul SARS-CoV-2. Aceste obligații  sunt reglementate de Ordinul comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3577/831/2020, respectiv de Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020, fiind următoarele:
   • asigurarea triajului epidemiologic al avocaților colaboratori și al angajaților prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul programului;
   • asigurarea triajului epidemiologic al vizitatorilor la sediul Markó & Udrea în vederea  interzicerii accesului persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, respectiv în vederea permiterii accesului celor care nu prezintă astfel de simptome, cu respectarea măsurilor prevăzute de actele normative aplicabile;
   • izolarea și trimiterea pentru consult la medicul de familie, după caz, a avocaților colaboratori și a angajaților cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare de 37,3 C° și/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru și a luării celorlalte măsuri conform legii;
   • întreruperea oricărui contact între persoanele aflate în incinta sediului cu o persoană simptomatică;
   • informarea persoanelor cu care angajatul/avocatul colaborator/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanță mai mică de 1,5 m și fără mască) și a luării măsurilor conform legii;
   • monitorizarea stării de sănătate a angajaților și a avocaților colaboratori astfel încât aceștia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel național pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
  • referitor la datele privind vizitarea anumitor regiuni/localități, precum și eventualele contacte cu persoane infectate/cu risc de infecție, din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopul luării măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de sănătate și securitate în muncă, prin limitarea expunerii avocaților colaboratori, a angajaților și a vizitatorilor la sediul Markó & Udrea la infecția cu virusul SARS-CoV-2.
 1. Prelucrarea este necesară în scopul protejării intereselor noastre legitime sau, subsecvent, pe ale unui terț (acesta din urmă fiind, în general, un client, partener sau colaborator Markó & Udrea) - cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile persoanelor vizate prevalează asupra acestor interese -, mai precis atunci când prelucrăm date:
  • în scopul începerii, executării sau încetării activităților specifice profesiei de avocat, respectiv pentru furnizarea efectivă a serviciilor juridice către clienții noștri (spre exemplu: acordarea de consultații cu caracter juridic; asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice şi a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice, în condițiile legii; redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre certificare sau a altor activități permise de lege sau specifice avocaților), atunci când prelucrarea este efectuată în contextul oricăror chestiuni juridice, contracte sau alte acte juridice ori dispute sau litigii, în care persoanele vizate sunt implicate într-un fel sau altul (în calitate de parte contractantă sau parte într-o dispută, reprezentant/angajat/colaborator al uneia dintre părți, participant la procedură/formalități, martor, notar, expert, evaluator, funcționar public, titular actual sau anterior al unor drepturi supuse analizei juridice etc.);
  • în scopul încheierii sau executării unui contract de colaborare, furnizare servicii sau orice alt tip de contract, care are ca obiect bunuri sau servicii necesare Markó & Udrea, atunci când prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care este parte angajatorul, organizația, structura din care persoana vizată face parte sau atunci când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată/angajatorul persoanei vizate sau organizația/structura din care persoana vizată face parte este client, partener sau colaborator al furnizorilor/partenerilor/colaboratorilor Markó & Udrea;
  • în scopul gestionării relației cu clienții, partenerii sau colaboratorii noștri, inclusiv atunci când prelucrarea este necesară pentru gestionarea relației cu angajatorul persoanei vizare sau cu organizația/structura din care persoana vizată face parte;
  • în scopul gestionării și întocmirii unor rapoarte în scopuri interne, ale auditului intern;
  • în scopul conformării cu reguli sau reglementări interne, coduri de conduită sau practici generale aplicabile nouă sau clienților/partenerilor noștri;
  • în scopul colectării unor debite și recuperării creanțelor, precum și în scopul exercitării și/sau apărării drepturilor Markó & Udrea;
  • în scopul desfășurării unui proces de recrutare/angajare/internship sau în contextul unui raport de muncă sau de colaborare;
  • în scopul asigurării securității spațiilor utilizate de noi, precum și a persoanelor și a bunurilor aflate în aceste spații.

În general, interesele noastre legitime sunt în principal acelea de a ne desfășura activitatea cu bună-credință, în conformitate cu prevederile legale, precum și cu standardele și deontologia aplicabile organizării și exercitării profesiei de avocat, iar interesele legitime ale clienților, partenerilor sau colaboratorilor noștri sunt în principal acelea de a-și desfășura activitatea comercială în deplină legalitate, cu bună-credință și de a beneficia de servicii juridice în acest scop, în conformitate cu standardele aplicabile lor și cu respectarea reglementărilor interne sau corporative cărora se supun.

În cazul categoriilor speciale de date, ca regulă, prelucrarea va fi întemeiată pe: consimțământul persoanei vizate, existența unei obligații legale de prelucrare a acestor categorii de date sau pe faptul că prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Necesitatea furnizării datelor și consecințele neîndeplinirii acestei obligații

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație contractuală, necesară pentru încheierea unui contract în privința scopurilor menționate la punctul A, de mai sus, respectiv o obligație legală în privința scopurilor menționate la punctul B, de mai sus. În consecință, refuzul de a furniza datele cu caracter personal, în mod corect și complet, necesare pentru scopurile menționate mai sus la punctele A sau B, ne poate împiedica să ne îndeplinim în mod corespunzător obligațiile contractuale sau legale și poate avea drept consecință inclusiv imposibilitatea contractării serviciilor noastre, sistarea sau restricționarea serviciilor juridice, după caz.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

În cadrul operațiunilor de prelucrare, pentru a ne conforma oricăror prevederi legale aplicabile sau în vederea prestării serviciilor contractate, putem dezvălui date cu caracter personal către anumite persoane fizice sau juridice (destinatari), pentru scopurile menționate mai sus, de la caz la caz, cum ar fi: instanțe judecătorești sau arbitrale; părți implicate în raporturile juridice existente sau persoanele de contact/angajații/reprezentanții legali sau convenționali ai acestora, inclusiv parteneri contractuali ai clienților noștri, consilieri, auditori, experți, evaluatori, notari, alți avocați și alte forme de exercitare a profesiei; furnizori de servicii care  ne asigură servicii operaționale/funcționale către (contabilitate, securitate, internet, telefonie etc.); autorități și/sau agenții responsabile cu aplicarea legii sau alte autorități publice, la nivel local sau internațional, sau persoanele de contact/angajații/reprezentanții legali sau convenționali ai acestora; alte persoane față de care am fost autorizați de persoanele vizate să dezvăluim datele cu caracter personal.

În cazul suspiciunii și/sau confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, aceste date vor fi transmise persoanelor cu care persoana în cauză a intrat în contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanță mai mică de 1,5 m și fără mască), medicului de familie al acesteia, respectiv autorităților abilitate în domeniul sănătății publice, dacă este cazul, în vederea luării măsurilor subsecvente obligatorii conform legii.

Transferul către terțe țări și măsuri de siguranță

În cazul în care transferul este necesar conform scopurilor de mai sus, transferăm date numai către state din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European. Cu toate acestea, în funcție de locațiile în care se află destinatarii datelor sau sunt localizate serverele pe care sunt socate datele transferate, este posibil ca, dacă este necesar pentru scopurile sus-menționate, anumite date să fie transferate în state din afara Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European. În cazul unor asemenea transferuri internaționale, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că aceste transferuri sunt efectuate în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție (către state terțe recunoscute de către Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție) sau sub rezerva unor alte măsuri de protecție adecvate (e.g. clauze standard asumate de destinatari), conform legislației aplicabile în domeniu.

Perioada stocării datelor/Criteriile determinării perioadei de stocare

Vom păstra datele cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile contractuale asumate, respectiv pentru o perioadă egală cu perioada stabilită de cerințele legale de păstrare a informațiilor aplicabile în domeniul serviciilor juridice, al legislației fiscale/financiare, precum și de alte reglementări. Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele luăm în calcul durata contractuală, precum și termenele de arhivare ce sunt aplicabile documentelor create de noi. Vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă ce nu va depăși 10 ani de la momentul încetării contractului în legătură cu care am colectat și/sau prelucrat datele respective, cu excepția cazului în care legea prevede o perioadă mai lungă de păstrare a datelor.

În cazul date personale inserate în CV-uri, precum și alte date necesar a fi prelucrate în contextul unui proces de recrutare/angajare/internship, datele vor fi păstrate pentru o perioadă ce nu va depăși doi ani.

Datele colectate în scopul luării măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de sănătate și securitate în muncă, prin limitarea expunerii avocaților colaboratori, a angajaților și a vizitatorilor la sediul Markó & Udrea la infecția cu virusul SARS-CoV-2, sunt utilizate și stocate strict în scopurile menționate, pe perioada stării de alertă sau pe perioada aplicabilității obligațiilor legale de a lua măsurile de prevenție necesare împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2, aflate în sarcina Markó & Udrea.

Datele privind temperatura corporală, respectiv cele privind vizitarea anumitor regiuni sau localități, considerate de risc în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 nu se stochează pe niciun fel de mijloc electronic sau fizic.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la datele cu caracter personal

Persoanele vizate au o serie de drepturi ce pot fi exercitate în condițiile prevăzute de lege.

Dreptul de acces

Persoanele vizate au dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații relevante în legătură cu acestea, precum: scopurile prelucrării; categoriile de date vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; sau, în cazul în care datele nu sunt colectate de la persoanele vizate, orice informații disponibile privind sursa acestora.

Dreptul la rectificare

Persoanele vizate au dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care le privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, acestea au dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoanele vizate au dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care le privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; sau dacă acestea își retrag consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; sau datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Markó & Udrea.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoanele vizate au dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în cazurile și condițiile prevăzute de lege, cum ar fi cazul în care este contestată exactitatea datelor. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanelor vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care le privesc și pe care ni le-au furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și au dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul acestora sau pe necesitatea executării unui contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului la portabilitate, persoanele vizate au dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la noi, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție

În orice moment, persoanele vizate au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării întemeiate pe interesul legitim al Markó & Udrea sau al unor terți, inclusiv creării de profiluri în legătură cu aceste prelucrări. În cazul în care persoana vizată își exercită dreptul la opoziție, operatorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a depune o plângere

În cazul în care o persoană vizată consideră că drepturile de care aceasta beneficiază au fost încălcate, aceasta se poate adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, persoanele vizate pot introduce o acțiune în justiție, pe rolul instanțelor judecătorești competente.

Securitatea datelor cu caracter personal

Depunem toate eforturile pentru a proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru, prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii sau modificării neautorizate, precum și a altor riscuri similare. Aceste măsuri de securitate sunt actualizate și evaluate constant pentru a asigura în permanență o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță.